Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-05.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • strona BIP zarządzana jest przez podmiot zewnętrzny. Biblioteka nie ma wpływu na to czy i kiedy strona zostanie dostosowana do obowiązujących standardów dostępności.
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, e-mail: iod@biblioteka.kolobrzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel.: (94) 35 256 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • toaleta dla niepełnosprawnych (Parter)
 • możliwość wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • wejście do budynku od strony rzeki wyposażone jest w krzesło transportowe dla osób niepełnosprawnych,
 • zejście do sali ze sceną na poziomie -1 wyposażone jest w krzesło transportowe,
 • Czytelnia oraz Sala wystawiennicza zlokalizowane są na I piętrze, dostęp do nich dla osób na wózkach jest ograniczony, brak podjazdów, platformy przyschodowej, brak windy osobowej,
 • brak linii naprowadzających i tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • dostęp do pomieszczeń na parterze jest utrudniony z powodu istniejących wewnętrznych kilkustopniowych schodów.
 • toaleta dla niepełnosprawnych (Biblioteka Dziecięca ul Brzozowa 9a)