«

»

wrz 07 2016

Konkurs fotograficzny „Czytać każdy może”

Zapraszamy młodzież kołobrzeskich szkół gimnazjalnych i średnich do udziału w konkursie fotograficznymKonkurs fotograficzny
REGULAMIN:

I. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu.

II. Warunkiuczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów kołobrzeskich szkół gimnazjalnych i średnich.
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii do tematu „Czytać każdy może”. Zdjęcia mogą pokazywać zarówno typowe jak i nietypowe sytuacje związane z czytaniem (gazet, książek drukowanych, e-booków lub audiobooków).
 3. Na konkurs należy zgłaszać wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie.
 4. Zgłaszając fotografię do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie, a wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich opublikowanie przez Organizatora konkursu
 5. Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością Biblioteki i oznaczają akceptację Regulaminu.

III. Forma prezentacji pracy

 1. Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie nie mniejszym niż 15x21cm.
 2. Na odwrocie, fotografia powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły, adres domowy, numer telefonu.
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

IV. Miejsce i termin składania prac

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Młodzieżowej, ul. Brzozowa 9a w Kołobrzegu, w terminie do 30.09.2016r.
 2. Prace dostarczone po upływie powyższego terminu oraz niespełniające wymagań Regulaminu nie będą oceniane.

V. Nagrody

 1. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, które wyłoni laureatów konkursu.
 2. Nagrodami w konkursie będą: dysk zewnętrzny oraz upominki rzeczowe. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.biblioteka.kolobrzeg.pl. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu 20.10.2016r.
 2. O miejscu i dokładnym terminie wręczenia nagród, osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione odrębnie.
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną upowszechnione w mediach oraz na wystawie pokonkursowej.
 4. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu.

____________________________________________________________
Szczegółowych informacji udziela: Biblioteka Młodzieżowa
ul. Brzozowa 9a, 78-100 Kołobrzeg, tel.: 094 35 427 17